bel ons Vragen? Bel ons op 0528 251 504 of mail naar info@verschoma.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Schoonmaakbedrijf Verschoma, gevestigd te Hoogeveen

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verscoma. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Verschoma. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Verschoma behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Verschoma erkend.

1.4 Verschoma garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Schoonmaakbedrijf Verschoma bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling.

2.3 Aan de leveringsplicht van Schoonmaakbedrijf Verschoma zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Schoonmaakbedrijf Verschoma geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Betaling.

3.1 Hoofdregel is dat levering plaatsvindt, nadat de (aan)betaling is ontvangen, Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s , tenzij anders overeengekomen.

Schoonmaakbedrijf Verschoma heeft verschillende betalingsmogelijkheden. u kunt betalen bij afhalen of overschrijving op bank. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling. Wij behouden ons het recht voor, bestellingen al dan niet zonder opgave van redenen niet uit te voeren, of daaraan voorwaarden te verbinden, zoals het eisen van een vooruitbetaling.

3.3 Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij/zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan heeft Schoonmaakbedrijf Verschoma het recht, deze zaak uit te besteden aan een incasso bureau. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de de koper.

3.4. Voor het geval dat Schoonmaakbedrijf Verschoma een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Schoonmaakbedrijf Verschoma heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Schoonmaakbedrijf Verschoma. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te

geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Schoonmaakbedrijf Verschoma er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

• Speciaal voor u bestelde artikelen.

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Schoonmaakbedrijf Verschoma, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Schoonmaakbedrijf Verschoma. Schoonmaakbedrijf Verschoma s houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 Schoonmaakbedrijf Verschoma respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Schoonmaakbedrijf Verschoma maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie

7.1 Schoonmaakbedrijf Verschoma garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.2 De garantietermijn van Schoonmaakbedrijf Verschoma komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Schoonmaakbedrijf Verschoma is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Schoonmaakbedrijf Verschoma deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Schoonmaakbedrijf Verschoma. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan Schoonmaakbedrijf Verschoma schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Schoonmaakbedrijf Verschoma gegrond worden bevonden, zal Schoonmaakbedrijf Verschoma naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Schoonmaakbedrijf Verschoma en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Schoonmaakbedrijf Verschoma) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Schoonmaakbedrijf Verschoma gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Schoonmaakbedrijf Verschoma voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Schoonmaakbedrijf Verschoma is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Schoonmaakbedrijf Verschoma in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Schoonmaakbedrijf Verschoma en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Schoonmaakbedrijf Verschoma zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Schoonmaakbedrijf Verschoma slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Schoonmaakbedrijf Verschoma gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Schoonmaakbedrijf Verschoma kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Schoonmaakbedrijf Verschoma en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Schoonmaakbedrijf Verschoma op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Schoonmaakbedrijf Verschoma behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Annuleringen

10.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Schoonmaakbedrijf Verschoma het recht de Koper een factuur te sturen van de door Schoonmaakbedrijf Verschoma gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 15,-

10.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door Schoonmaakbedrijf Verschoma schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.

11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Schoonmaakbedrijf Verschoma gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht

12.1 Schoonmaakbedrijf Verschoma is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Schoonmaakbedrijf Verschoma alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 Schoonmaakbedrijf Verschoma behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Schoonmaakbedrijf Verschoma gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien Schoonmaakbedrijf Verschoma bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Schoonmaakbedrijf Verschoma is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door Schoonmaakbedrijf Verschoma aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Schoonmaakbedrijf Verschoma zolang de afnemer de vorderingen van Schoonmaakbedrijf Verschoma uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Schoonmaakbedrijf Verschoma wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2 De door Schoonmaakbedrijf Verschoma geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Schoonmaakbedrijf Verschoma of een door Schoonmaakbedrijf Verschoma aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Schoonmaakbedrijf Verschoma haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Schoonmaakbedrijf Verschoma zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Schoonmaakbedrijf Verschoma.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Schoonmaakbedrijf Verschoma en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Enschede kennis, tenzij Schoonmaakbedrijf Verschoma er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

16. Merk- en handelsnaam.

16.1 Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Schoonmaakbedrijf Verschoma in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van GTGlas.

16.2 Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 2500,- per overtreding, onverminderd het recht van Schoonmaakbedrijf Verschoma volledige schade-vergoeding te vorderen.

17. Diversen

17.1 Schoonmaakbedrijf Verschoma is gevestigd te Hoogeveen en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 04026769. Het BTW-identificatienummer is NL8056.88.304.B.01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Schoonmaakbedrijf Verschoma is gevestigd te Hoogeveen het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. Schoonmaakbedrijf Verschoma doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

 

 

 Sitemap| Contact| Cookie instellingen| Privacy Website door Webba